REGULAMIN KONKURSU "MOJA FANTAZJA"

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest strona motylewnosie.pl na czele z Moniką Liga i Agnieszką Bojar Kowalską
  Niniejszy regulamin, zwany w dalszej części Regulaminem, określa zasady udziału oraz zawiera warunki uczestnictwa w Konkursie.
 2. Celem Konkursu jest wyróżnienie najciekawszych fantazji nadesłanych nam przez Uczestników
 3. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem Konkursu. Organizator informuje, że Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie:www.motylewnosie.pl
  Przed wzięciem udziału w Konkursie uczestnik Konkursu zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Konkursu.
  Wzięcie udziału w konkursie jest równoważne z akceptacją warunków konkursu .
 4. Organizator informuje, że Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, administrowany ani stowarzyszony z portalem Instagram. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami udostępnianymi Organizatorowi, a nie portalowi Instagram. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.
 5. Czas trwania Konkursu: Konkurs zaczyna się 7.09.2020 i trwa przez kolejne miesiące aż do odwołania.
 • 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne – konsumenci w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – posiadające pełną zdolność do czynności prawnych z wyłączeniem pracowników Organizatora, oraz najbliższych członków rodziny. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 • 3. ZASADY KONKURSU
 1. Zadaniem Uczestników jest własnoręczne opisanie swojej fantazji erotycznej, lub romantycznej bez erotyki
 2. Uczestnik zobowiązany jest wysłać tą fantazję w formie pisemnej:
  - plik w Word, lub inny podobny program program
  - jako treść na adres mailowy: motylewnosie@gmail.com
 3. Zwycięzców wybiera Monika Liga i Agnieszka Kowalska Bojar
 4. Uczestnik Konkursu, biorąc udział w Konkursie, przed dokonaniem zgłoszenia Pracy Konkursowej, zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami Regulaminu. W przypadku podjęcia działań niezgodnych z postanowieniami Regulaminu, Uczestnik może zostać usunięty z grona Uczestników Konkursu i utracić prawo do starania się o Nagrodę.
 5. Prace Konkursowe, które będą naruszały zasady Regulaminu lub regulaminu portali społecznościowych, nie będą brane pod uwagę.
 6. Uczestnik wysyłając Pracę Konkursową automatycznie zaświadcza, że jest autorem tekstu i nie sprzedał go wcześniej, a tekst nie jest obciążony zobowiązaniem w stosunku osób trzecich

 

 • 4. NAGRODY
 1. Nagrodami w Konkursie, zwanymi w dalszej części Konkursu Nagrodami są książki lub e-booki autorek portalu motylewnosie.pl czyli Monika Liga i Agnieszka Bojar Kowalska
 2. Zwycięzcy ani osobie nagrodzonej nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju. Osobom nagrodzonym nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.
 3. Zwycięzca otrzyma pulę e-booków i książek spośród których wybierze nagrodę.
 4. Wysyłka książek w wydaniu papierowym odbywa się WYŁĄCZNIE na terenie Polski. Poza granice Polski wysyłamy WYŁĄCZNIE e-booki.

 

 • 5. ZASADY PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYDAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE
 1. Jury przy ocenie Prac Konkursowych będzie brało pod uwagę następujące kryteria:
  zgodność Pracy Konkursowej z wyznaczonym zadaniem;
  estetykę wykonania Pracy Konkursowej.
 2. W skład Jury będą wchodzą Monika Liga i Agnieszka Bojar Kowalska
 3. Jury po zakończeniu trwania Konkursu zapozna się ze zgłoszonymi Pracami Konkursowymi i dokona wyboru Zwycięzców.
 4. Ogłoszenie wyników Konkursu zostanie każdorazowo ogłoszone na pierwszym w miesiącu lajwie we wtorek (rozpoczynającym się o 21:00), oraz na stronie motylewnosie.pl
 5. Nagrody zostaną wydane na koszt Organizatora Konkursu. W terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o uzyskaniu Nagrody, Zwycięzca powinien za pomocą zwrotnej wiadomości poprzez adres mailowy: [motylewnosie@gmail.com] podać dane niezbędne do identyfikacji osoby nagrodzonej oraz dane adresowe potrzebne do wysyłki Nagrody (Imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu)
 6. W przypadku nie przesłania przez Uczestnika informacji zwrotnej, o której mowa ust. 4 lub 5 niniejszego paragrafu, Uczestnik traci prawo do Nagrody. Organizator może ponownie podjąć próbę poinformowania o Nagrodzie i wysłać informację o przyznaniu Nagrody.
 7. W przypadku braku możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany, Organizator podejmie działania mające na celu odszukanie Uczestnika. W przypadku nie odnalezienia Uczestnika w terminie 7 dni od zakończenia Konkursu w danym miesiącu Nagroda zostanie przekazana kolejnemu Uczestnikowi, który zostanie wybrany przez Jury.
 8. W przypadku nie zawiadomienia Organizatora o zmianie danych osobowych uniemożliwiającej odszukanie Uczestnika, któremu przyznano Nagrodę, Organizator podejmie działania mające na celu odszukanie Uczestnika. W przypadku nie odnalezienia Uczestnika w terminie 7 dni od zakończenia Konkursu w danym miesiącu Nagroda przyznana Uczestnikowi zostanie przekazana kolejnemu Uczestnikowi, który zostanie wybrany przez Jury.
 9. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Instagram lub innych działań sprzecznych z ideą i celem Konkursu, dany Uczestnik Konkursu zostanie wykluczony z Konkursu.

 

 • 6. REKLAMACJE
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu w danym miesiącu.
 2. Reklamacja zgłoszona po terminie opisanym w poprzednim ustępie, zostanie rozpoznana odmownie. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data nadania przesyłki zawierającej reklamację listem poleconym.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora: Agnieszka Kowalska Bojar ul. Przemysłowa 27a/13 Poznań
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 10 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
 5. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi niezadowolonemu z rozpatrzenia reklamacji przysługuje prawo skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, do sądu zgodnie z regulacjami Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. Organizator ma prawo do zmiany regulaminu

 

 • 7. DANE OSOBOWE
 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu będzie Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wydania Nagrody. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

 

 • 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin Konkursu jest do wglądu na stronie motylewnosie.pl
 1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z organizacji Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo zgodnie z regulacjami Kodeksu postępowania cywilnego dla siedziby Organizatora.